Vakcinacija ljudi koji žive sa Gošeovom bolešću protiv Covid-19

Prenosimo zvanični stav Evropske radne grupe za Gošeovu bolest (EWGGD) i Međunarodnog Goše saveza (IGA) povodom vakcinacije protiv Covid-19

Evropska radna grupa za Gošeovu bolest (EWGGD) i Međunarodni Goše savez (IGA) koji stoje uz Goše zajednicu u ova izazovna vremena, čvrsto podržavaju program vakcinacije protiv Covid-19 i nadaju se da će svi pacijenti kojima se vakcinacija ponudi, istu prihvatiti.

Smatra se da je vakcinacija bezbedna za sve pacijente sa Gošeovom bolešću, kao i za ostale nasledne metaboličke poremećaje. Vakcine koje se sada daju ne sadrže živ COVID virus i ne sadrže proizvode životinjskog porekla niti jaja.

Vakcinacija se može sprovesti na sličan način kao i za opštu populaciju i nije potrebno da se ide kod specijaliste za Gošeovu bolest radi vakcinacije.

Stariji pacijenti, splenektomisani i pacijenti sa udruženim bolestima kao što su dijabetes i teži oblici astme, mogu biti osetljivi i u povećanom riziku od komplikacija ukoliko se zaraze Covid-19 virusom. Stoga bi oni trebali da se vakcinišu u ranijim fazama programa.

Neželjeni efekti vakcinacije koji su zabeleženi su blagi i ne bi trebalo da traju duže od nekoliko dana, do jedne nedelje:

  1. Bol na mestu uboda
  2. Zamor
  3. Glavobolja
  4. Malaksalost 

Nema razloga da ljudi koji žive sa Gošeovom bolešću ili drugim naslednim poremećajima metabolizma, imaju ozbiljnije ili češće neželjene efekte od navedenih. 

Savetuje se da svaka osoba sa istorijom ozbiljih alergijskih reakcija na vakcinu, kao što je istorija anafilaktičkih reakcija, ne bi trebalo da se sada vakcinišu. Biće Vam postavljena pitanja o alergijskim reakcijama kada dođete na mesto vakcinacije i lekar/medicinska sestra/farmaceut će proceniti da li je bezbedno za Vas da se vakcinišete. Vakcine koje su trenutno u upotrebi nemaju reakciju sa drugim lekovima.

Za pacijente koji primaju enzimsku supstitucionu terapiju, potrebno je da razmotre osnovne principe

  1. S obzirom da neki ljudi imaju reakciju na vakcinu (malo povišena temperatura, bol u mišićima, bol na mestu uboda, osećaj kao pred grip), bolje je da sačekaju tri dana (dok se simptomi ne povuku) nakon vakcinacije i onda nastave sa infuzijama enzimske supsitucione terapije
  2. Ukoliko su termini za vakcinaciju ograničeni, bolje je da se prihvati ponuđeni termin za vakcinaciju, a termin za infuziju (terapiju za Gošeovu bolest) odloži ili propusti te nedelje ukoliko je neophodno.
  3. Svakako je u redu da primite vakcinu dan nakon infuzije, ukoliko se dobro osećate

Nakon vakcinacije, većina ljudi će biti zaštićena od simptoma Covid-19. I dalje postoji mala šansa da se dobije Covid-19 i nakon vakcinacije. Zbog toga je važno da svi nastave da poštuju mere socijalne distance, nose zaštitnu masku na javnim mestima i poštuju epidemiološke mere.

Kliničke studije za primenu vakcine kod dece su tek počele i još uvek postoje veoma ograničeni podaci o sigurnosti i efektivnosti u ovoj grupi. Deca i mladi ljudi su u malom riziku da ukoliko se zaraze, razviju teže oblike bolesti i imaju smrtni ishod, za razliku od odraslih, te nije preporučljivo da deca i mlađi od 16 godina prime vakcinu.

Preporuke za vakcinaciju dece sa osnovnim bolestima će biti revidirane nakon inicijalne faze, očekuje se da će za to vreme podaci o korišćenju vakcine kod odraslih pokazati bolju procenu rizika i koristi.

Neki od vas su možda videli na društvenim mrežama pitanja povezanosti adenovirusa koji se koriste u genskoj terapiji(AAV) i vakcinama baziranim na adenovirusima.

Dva tipa virusa su potpuno različita jedan od drugog i ne dele nikakve gene ili proteine. Primena vakcine bazirane na adenovirusima neće proizvesti antitela koja mogu da reaguju sa AAV te stoga nema efekta ukoliko je osoba učesnik u studiji za gensku terapiju koja koristi AAV vektor.

Reference:

Greenbook chapter 14a (publishing.service.gov.uk)

Coronavirus (COVID-19) vaccine – NHS (www.nhs.uk)

Ljudi sa Gošeovom bolešću nisu u povećanom riziku od Covid-19

Iskustva 181 pacijenta iz Njujorka

Ukoliko se zaraze virusom SARS-CoV-2, ljudi koji imaju Gošeovu bolesti nisu u povećanom riziku od težeg oblika bolesti. Rezultati studije “Gošeova bolest i SARS-CoV-2, Iskustvo 181 pacijenta iz Njujorka”, su objavljeni u žurnalu Molakularna genetika i metabolizam.

U studiji su analizirani podaci dobijeni od 181 pacijenta iz Njujorka u periodu od juna do avgusta 2020. godine.

Gošeova bolest je posledica mutacije gena GBA, što uzrokuje nakupljanje molekula glukocerebrozida u organima. Jedna od bioloških posledica nakupljanja je povećan rizik od zapaljenskih procesa. S obzirom da su zapaljenski procesi takođe povezani sa Covid-19 infekcijom, naučnici su imali hipotezu da ljudi sa Gošeovom bolešću mogu da budu u riziku od ozbiljnih komplikacija ukoliko se zaraze.

Od učesnika u studiji, 150 su bili odrasli i 31 dete. Većina je imala tip 1, ali su tri pacijenta imala tip 3 Gošeove bolesti. Većina, 85% imaju nasleđe Aškenazi jevreja, takođe 78% odraslih su primali enzimsku supstitucionu ili substrat redukcionu terapiju za osnovnu bolest.

Ukupno, 25% učesnika u studiji su izvestili da su imali barem jedan symptom COVID-19, a 10% je imalo tri ili više simptoma. Najčešći prijavljeni simptomi kod odraslih su bili temperatura, kašalj i malaksalost. Kod dece, glavni simptom je bila povišena temperatura. Kod odraslih, 45-oro su bili u kontaktu sa zaraženom osobom, 62% nije imalo nikakve simptome. Među odraslima koji su imali kontakt, 33-je je testirano i 10-oro je bilo pozitivno na COVID-19.

“Trećina odraslih sa Gošeovom bolešću u ovoj studiji je navelo da su bili u kontaktu sa zaraženima, ali većina nije imala nikakve simptome”, navode istraživači.

Od 88 odraslih koji su bili testirani, 16-oro je bilo pozitivnih na SARS-Cov-2 infekciju, kao i dvoje od šestoro dece. Oni koji su bili pozitivni su imali značajno više simptoma u proseku od onih koji su bili negativni. Dvoje ljudi, jedno dete i jedan odrasli nisu osetili nikakve simptome iako su bili pozitivni na antitela, što navodi na zaključak da su ranije imali Covid-19.

Statistička analiza daje zaključak da učesnici u studiji koji su naveli da su se osećali veoma umorno su u značajno većem broju slučajeva bili pozitivni na testu. Nije pronađena veza između pola, godina, indeksa telesne mase ili broja udruženih stanjaiI rizika da će imati pozitivan rezultat. Takođe, specifične mutacije i terapija koju pacijenti primaju za Gošeovu bolest nisu primećeni kao faktor koji pojačava rizik od simptoma ili pozitivnog rezultata.

Nije bilo prijavljenih smrti usled komplikacija uzrokovanih Covid infekcijom ili hospitalizacija. Nijedan od učesnika u studiji nije zahtevao specifičan tretman za COVID-19 i svi su bili lečeni kod kuće sa redovnom prepisanom terapijom.

“Zaključili smo da Gošeova bolest nije povezana sa komplikacijama ukoliko se osoba zarazi SARS-CoV-2 infekcijom “, navode naučnici.

Takođe navode da su ograničenja ove studije što je sprovedena na samo jednoj lokaciji, da su podaci o izlaganju virusa dobijeni direktno od pacijenata i da većina učesnika nije testirana na ovu infekciju.

Marisa Wexler, MS